Bezpieczeństwo w przemyśle i usługach / Maszyny przemysłowe i akcesoria

Polecane strony WWW:
  Nazwa lub Logo   Krótka prezentacja, reklama, link
Państwowa
Inspekcja
Pracy
Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy
Maszyny i urządzenia
Urząd
Dozoru
Technicznego
Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.
Ocena zgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
Obrabiarki, narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i osprzęt.
Giełda maszyn, katalog stron, oferty pracy
http://knuth.obrabiarki.net/

miejsce na Twoje logo
...
Zachęcamy właścicieli stron o zbliżonej tematyce do współpracy - do bezkosztowej wymiany linków, artykułów, reklam ...

Wyposażenie ochronne dla przemysłu. Usługi

  R E K L A M Y
osłona obrabiarki

bariery i odboje ochronne

podesty robocze
Wymagania BHP dla maszyn i urządzeń - uzupełnienie

  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca podejmie działania, aby pracownicy użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania natomiast wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie
  • Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące m.in. użytkowania (obsługi) maszyn i innych urządzeń technicznych. Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
  • Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje
  • Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz o działaniach ochronnych i za- pobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.
  • W przypadku stanowisk pracy, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
Polecane WWW: