WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN

Co obejmuje dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP

Minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa?dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Ważnym dokumentem jest też Dyrektywa "narzędziowa" 2009/104/WE. Dotyczy maszyn wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed 1 maja 2004 r.

Czego wymagają przepisy w zakresie podłóg przy maszynach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 16.
"3. Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła (np. z betonu) lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości"

Czego dotyczy Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE dotyczy zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do projektowania i produkcji maszyn wprowadzanych do obrotu. Dotyczy ona wszystkich maszyn oddanych do użytku po raz pierwszy po dniu 1 maja 2004r.
Dyrektywa ma zastosowanie do różnych maszyn i urządzeń (tokarek, szlifierek, wiertarek, pras, pilarek ...) różnego rodzaju elementów bezpieczeństwa, wyposażenia wymiennego; łańcuchów, lin i pasów; osprzętu do podnoszenia; odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu a także do maszyn nieukończonych.

Oznakowanie barwami bezpieczeństwa

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa w Załączniku V - ustaliła minimalne wymagania dotyczące znaków stosowanych dla przeszkód, niebezpiecznych miejsc i do oznaczania tras ruchu.
Wymagania te zostały potwierdzone przez Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.IX.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - patrz §6. ust 4.

Wymagania BHP w zakresie oświetlenia stanowisk roboczych w zakładach przemysłowych

Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn odpowiednio oświetla się, stosownie do wykonywanych czynności.
Poza oświetleniem dziennym w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie stanowiskowe elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn obrabiarki winny być wyposażone w oświetlenie maszynowe odpowiednie do wykonywanych czynności jeśli brak takiego oświetlenia może spowodować powstanie ryzyka. Oświetlenie to nie może powodować wystepowania uciążliwych obszarów zacienienia, męczących olśnień oraz niebezpiecznego efektu stroboskopowego. Należy również zapewnić oświetlenie wewnętrznych części obrabiarek wymagających częstych kontroli i regulacji oraz obszarów konserwacji.

Lampy obrabiarkowe

oświetlenie obrabiarkowe i maszynowe

Bezpieczne podesty robocze do obrabiarek

podesty warsztatowe

Osłony maszyn

osłony do tokarek frezarek szlifierek

Maty stanowiskowe antypoślizgowe

maty antypoślizgowe do stanowisk roboczych

Bariery, odbojnice, osłony stalowe ochronne

bariery odbojowe stalowe

Bariery odbojowe ochronne energochłonne

wyposażenie bezpieczeństwa do obrabiarek

Wygrodzenia łańcuchowe i nożycowe przenośne

zapory nożycowe i wygrodzenia łańcuchowe

Odboje ochronne z tworzyw i profile elastyczne

odboje i bariery ochronne słupów

Inne wymagania warunkujące bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń

  • Sygnalizacja bezpieczeństwa powinna być zapewniona w przypadku zespołowej obsługi maszyny lub gdy stwarza ona zagrożenie dla otoczenia. Urządzenia ostrzegawcze maszyn powinny być jednoznaczne, łatwo dostrzegalne i zrozumiałe
  • Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno być możliwe podczas postoju maszyny. Wymóg ten można uznać za spełniony, jeżeli w celu wykonania tych prac stosuje się odpowiednie środki ochronne albo prace te wykonuje się poza strefami niebezpiecznymi.
  • Maszyny wyposaża się w łatwo rozpoznawalne i odpowiednio oznakowane urządzenia służące do odłączania od wszystkich źródeł energii. Ponowne przyłączenie maszyny do ?ródeł energii nie może stanowić zagrożenia dla pracowników
  • Maszyny wyposaża się w znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.
  • W zakładzie powinny być zastosowane rozwiązania zapewniające bezpieczny dostęp i przebywanie pracowników w obszarach produkcyjnych oraz strefach ustawiania i konserwowania maszyn. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą (np. ukośne żółto-czarne pasy pod kątem około 450). Przejścia między maszynami, a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń, powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m, a jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, ich szerokość powinna wynosić co najmniej 1 m. Do stanowisk pracy położonych na różnych poziomach powinny prowadzić bezpieczne dojścia stałymi schodami lub pochylniami. Nawierzchnie schodów, pomostów i pochylni nie powinny być śliskie, a w miejscach, w których może występować zaleganie pyłów - powinny być ażurowe. Zamocowane na stałe drabiny lub klamry mogą być stosowane jako dojścia dodatkowe oprócz schodów, a zamiast schodów - tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi lub gdy nie ma technicznych możliwości ich zastosowania. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób
  • Maszyny odpowiednio zabezpiecza się w celu ochrony pracowników przed ryzykiem pożaru, przegrzania lub uwolnienia się gazu, pyłu, płynu oraz innych substancji wytwarzanych, używanych lub zmagazynowanych w maszynach oraz ryzykiem wybuchu urządzenia lub substancji wytwarzanych, używanych albo zmagazynowanych w maszynach. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
  • Maszyny zabezpiecza się odpowiednio w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z energią elektryczną. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne oraz szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Gratowarki -
bezpieczne szlifierki taśmowe do wałków

bhp tokarki

Bezpieczeństwo pracy - działania kontrolne

Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.


c.d.
W celu utrzymania właściwego stanu technicznego maszyn oraz wykrycia i usunięcia we właściwym czasie usterek mogących prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca ma obowiązek zapewnienia kontroli okresowych.

W przypadku gdy zaszły wyjątkowe okoliczności, które mogły spowodować pogorszenie stanu bezpieczeństwa maszyny, takie jak prace modyfikacyjne, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki przy pracy, zjawiska przyrodnicze czy wydłużony okres przestoju maszyny, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić kontrolę specjalną.

Kontrole powinny być przeprowadzane przez jednostki specjalistyczne działające na podstawie odrębnych przepisów (np. jednostki Urzędu Dozoru Technicznego w przypadku tzw. maszyn poddozorowych) albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Wyniki wszystkich kontroli powinny być rejestrowane i przechowywane do dyspozycji właściwych organów nadzoru nad warunkami pracy (Państwowej Inspekcji Pracy) przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

Wyłączniki bezpieczeństwa
Start-Stop

wyposażenie bezpieczeństwa do obrabiarek