BHP maszyn BHP na stanowisku pracy w zak豉dzie produkcyjnym

wyposa瞠nie do obrabiarek

bezpiecze雟two maszyn
Stanowiska maszyn
wg BHP
O鈍ietlenie
stanowiska pracy
O鈍ietlenie
przemys這we LED
Podesty pod這gowe
do maszyn
Os這ny maszyn Wy陰czniki BHP
do obrabiarek
Bariery odbojnice
wygrodzenia
SKLEP
LAMPY-OSΜNY-PODESTY

WYMAGANIA DOTYCZ。E MASZYN

  Co obejmuje dostosowanie maszyn do minimalnych wymaga BHP

  Minimalne wymagania dla maszyn i urz康ze okre郵a Rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga dotycz帷ych bezpiecze雟twa i higieny pracy w zakresie u篡tkowania maszyn przez pracownik闚 podczas pracy.

  Jakie s wymagania odno郾ie element闚 sterowniczych warunkuj帷ych bezpieczne u篡tkowanie maszyn i obrabiarek i urz康ze

 • Elementy sterownicze powinny by usytuowane poza strefami zagro瞠nia w taki spos鏏, aby ich obs逝ga nie powodowa豉 dodatkowych zagro瞠.
 • Elementy sterownicze, kt鏎e maj wp造w na bezpiecze雟two pracownik闚 (np. przyciski START, STOP), powinny by widoczne i mo磧iwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane.
 • W ka盥ym przypadku zespo這wej obs逝gi maszyn, a szczeg鏊nie w przypadku maszyn wielostanowiskowych (wielkogabarytowych, d逝gich linii technologicznych, itp.) operator maszyny powinien mie mo磧iwo嗆 sprawdzenia z miejsca g堯wnego pulpitu sterowniczego, czy nikt nie znajduje si w strefie niebezpiecznej. Je瞠li sprawdzenie nie jest mo磧iwe, uk豉d bezpiecze雟twa automatycznie powinien wysy豉 akustyczny lub optyczny sygna ostrzegawczy przed uruchomieniem maszyny. Pracownik nara穎ny powinien mie czas lub 鈔odki umo磧iwiaj帷e unikni璚ie zagro瞠nia spowodowanego uruchomieniem lub zatrzymaniem maszyny.
 • Uk豉d sterowania maszyny wraz ze wszelkimi elementami wchodz帷ymi w jego sk豉d jest przeznaczony do wykonywania zar闚no funkcji technologicznych, jak te funkcji bezpiecze雟twa. Dlatego te elementy systemu sterowania zwi您ane z bezpiecze雟twem powinny by niezawodne, tj. dobrane z uwzgl璠nieniem mo磧iwych uszkodze, defekt闚 i ogranicze, jakie mo積a przewidzie w planowanych warunkach u篡tkowania maszyny. Uk豉d sterowania powinien wykluczy niebezpieczne dzia豉nie maszyny i zapewni zachowanie funkcji bezpiecze雟twa przy wszystkich rodzajach pracy.
 • Uruchomienie maszyny powinno by mo磧iwe tylko poprzez celowe zadzia豉nie na przeznaczony do tego celu uk豉d sterowania. Dotyczy to uru- chomienia maszyny po jej zatrzymaniu z jakiejkolwiek przyczyny. Wymaganie to powinno by spe軟ione tak瞠 przy zmianie rodzaju pracy maszyny i przy znacz帷ych zmianach parametr闚 pracy (pr璠ko嗆, ci郾ienie, temperatura, itp.). Powy窺ze wymagania nie maj zastosowania, je瞠li ponowne uruchomienie lub zmiana parametr闚 pracy spowodowane s prawid這wym cyklem pracy maszyny w trybie automatycznym.
 • wyposa瞠nie bezpiecze雟twa do obrabiarek

  Jakie wyposa瞠nie jest wymagane dla bezpiecznej pracy na stanowisku maszyn i urz康ze

 • Maszyny wyposa瘸 si w 鈔odki ochrony przed zagro瞠niami spowodowanymi emisj lub wyrzucaniem substancji, materia堯w lub przedmiot闚.
 • Maszyny stwarzaj帷e ryzyko upadku przedmiot闚 lub ich wyrzucenia wyposa瘸 si w 鈔odki ochrony odpowiednie do wyst瘼uj帷ego ryzyka
 • Maszyny stwarzaj帷e zagro瞠nie emisj gazu, opar闚, p造nu lub py逝 wyposa瘸 si w odpowiednie obudowy lub urz康zenia wyci庵owe znajduj帷e si w pobli簑 r鏚豉 zagro瞠nia.
 • Maszyny oraz ich cz窷ci, o ile jest to konieczne dla zapewnienia bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚, mocuje si za pomoc odpowiednich zaczep闚 lub innych podobnych urz康ze w celu zapewnienia ich stateczno軼i
 • Je瞠li wyst瘼uje ryzyko oderwania lub rozpadni璚ia si cz窷ci maszyn powoduj帷e zagro瞠nie dla bezpiecze雟twa i zdrowia pracownik闚, pracodawca powinien zastosowa odpowiednie 鈔odki ochronne - np. os這ny maszyn.
 • W przypadku wyst徙ienia ryzyka bezpo鈔edniego kontaktu cz這wieka z ruchomymi cz窷ciami maszyn (znajduj帷ymi si na wysoko軼i do 2,5 m nad poziomem pod這gi stanowiska pracy) mog帷ego powodowa wypadki, stosuje si os這ny maszyn lub inne urz康zenia ochronne, kt鏎e zapobiega造by dost瘼owi do strefy zagro瞠nia lub zatrzymywa造by ruch cz窷ci niebezpiecznych.

  Jakie wymagania winny spe軟ia os這ny do maszyn i obrabiarek

 • Os這ny stosowane na maszynach powinny uniemo磧iwia bezpo鈔edni dost瘼 do strefy niebezpiecznej. Os這ny niepe軟e (wykonane z siatki, blachy perforowanej, pr皻闚 itp.) powinny znajdowa si w takiej odleg這軼i od element闚 niebezpiecznych, aby przy danej wielko軼i i kszta販ie otwor闚 nie by這 mo磧iwe bezpo鈔ednie dotkni璚ie tych element闚. Odleg這軼i bezpiecze雟twa okre郵aj Polskie Normy
 • zapewnia bezpiecze雟two pracownikowi zatrudnionemu bezpo鈔ednio przy obs逝dze maszyny, jak i osobom znajduj帷ym si w jej pobli簑,
 • dzia豉 niezawodnie i posiada mocn (trwa陰) oraz wytrzyma陰 konstrukcj,
 • nie mog powodowa zagro瞠 i dodatkowego obci捫enia fizycznego lub psychicznego pracownik闚
 • powinny funkcjonowa samoczynnie, niezale積ie od woli i uwagi obs逝guj帷ego, w przypadkach gdy jest to celowe i mo磧iwe,
 • nie mog by 豉two usuwane (wy陰czane) ze stosowania lub od陰czane bez u篡cia narz璠zi,
 • nie mog utrudnia wykonywania operacji technologicznej ani ogranicza mo磧iwo軼i 郵edzenia jej przebiegu (ogranicza pola widzenia cyklu pracy),
 • powinny umo磧iwia wykonywanie czynno軼i maj帷ych na celu zamocowanie lub wymian cz窷ci oraz umo磧iwia wykonywanie czynno軼i konserwacyjnych, pozostawiaj帷 jedynie ograniczony dost瘼 do obszaru, gdzie praca ma by wykonywana, w miar mo磧iwo軼i bez zdejmowania os這n i urz康ze zabezpieczaj帷ych,
 • powinny ogranicza dost瘼 tylko do niebezpiecznej strefy pracy
 • os這ny do tokarek frezarek szlifierek

  Jakie s wymagania bhp w zakresie o鈍ietlenia stanowisk roboczych w zak豉dach przemys這wych

  Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji maszyn odpowiednio o鈍ietla si, stosownie do wykonywanych czynno軼i. Poza o鈍ietleniem dziennym w pomieszczeniach pracy nale篡 zapewni o鈍ietlenie stanowiskowe elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
  Zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymaga dla maszyn obrabiarki winny by wyposa穎ne w o鈍ietlenie odpowiednie do wykonywanych czynno軼i je郵i brak takiego o鈍ietlenia mo瞠 spowodowa powstanie ryzyka. O鈍ietlenie to nie mo瞠 powodowa wystepowania uci捫liwych obszar闚 zacienienia, m璚z帷ych ol郾ie oraz niebezpiecznego efektu stroboskopowego. Nale篡 r闚nie zapewni o鈍ietlenie wewn皻rznych cz窷ci obrabiarek wymagaj帷ych cz瘰tych kontroli i regulacji oraz obszar闚 konserwacji.

  wyposa瞠nie BHP dla przemys逝  SKLEP dla PRZEMYSΣ   akcesoria bezpiecze雟twa dla przemys逝
  zapraszamy
  oswietlenie obrabiarkowe i maszynowe

  Inne wymagania warunkuj帷e bezpiecze雟two u篡tkowania maszyn i urz康ze

 • Sygnalizacja bezpiecze雟twa powinna by zapewniona w przypadku zespo這wej obs逝gi maszyny lub gdy stwarza ona zagro瞠nie dla otoczenia. Urz康zenia ostrzegawcze maszyn powinny by jednoznaczne, 豉two dostrzegalne i zrozumia貫
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych powinno by mo磧iwe podczas postoju maszyny. Wym鏬 ten mo積a uzna za spe軟iony, je瞠li w celu wykonania tych prac stosuje si odpowiednie 鈔odki ochronne albo prace te wykonuje si poza strefami niebezpiecznymi.
 • Maszyny wyposa瘸 si w 豉two rozpoznawalne i odpowiednio oznakowane urz康zenia s逝膨ce do od陰czania od wszystkich r鏚e energii. Ponowne przy陰czenie maszyny do r鏚e energii nie mo瞠 stanowi zagro瞠nia dla pracownik闚
 • Maszyny wyposa瘸 si w znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpiecze雟twa pracownik闚.
 • W zak豉dzie powinny by zastosowane rozwi您ania zapewniaj帷e bezpieczny dost瘼 i przebywanie pracownik闚 w obszarach produkcyjnych oraz strefach ustawiania i konserwowania maszyn. Do ka盥ego stanowiska pracy powinno by zapewnione bezpieczne i wygodne doj軼ie, przy czym jego wysoko嗆 na ca貫j d逝go軼i nie powinna by mniejsza w 鈍ietle ni 2 m. W przypadkach uzasadnionych wzgl璠ami konstrukcyjnymi maszyn i innych urz康ze technicznych dopuszcza si zmniejszenie wysoko軼i doj軼ia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpiecze雟twa zgodnymi z Polsk Norm (np. uko郾e 鄴速o-czarne pasy pod k徠em oko這 450). Przej軼ia mi璠zy maszynami, a innymi urz康zeniami lub 軼ianami przeznaczone tylko do obs逝gi tych urz康ze, powinny mie szeroko嗆 co najmniej 0,75 m, a je瞠li w przej軼iach tych odbywa si ruch dwukierunkowy, ich szeroko嗆 powinna wynosi co najmniej 1 m. Do stanowisk pracy po這穎nych na r騜nych poziomach powinny prowadzi bezpieczne doj軼ia sta造mi schodami lub pochylniami. Nawierzchnie schod闚, pomost闚 i pochylni nie powinny by 郵iskie, a w miejscach, w kt鏎ych mo瞠 wyst瘼owa zaleganie py堯w powinny by a簑rowe. Zamocowane na sta貫 drabiny lub klamry mog by stosowane jako doj軼ia dodatkowe opr鏂z schod闚, a zamiast schod闚 tylko w wyj徠kowych przypadkach uzasadnionych wzgl璠ami u篡tkowymi lub gdy nie ma technicznych mo磧iwo軼i ich zastosowania. Na powierzchniach wzniesionych na wysoko嗆 powy瞠j 1,0 m nad poziomem pod這gi lub ziemi, na kt鏎ych w zwi您ku z wykonywan prac mog przebywa pracownicy lub s逝膨cych jako przej軼ia, powinny by zainstalowane balustrady sk豉daj帷e si z por璚zy ochronnych umieszczonych na wysoko軼i co najmniej 1,1 m i kraw篹nik闚 o wysoko軼i co najmniej 0,15 m. Pomi璠zy por璚z i kraw篹nikiem powinna by umieszczona w po這wie wysoko軼i poprzeczka lub przestrze ta powinna by wype軟iona w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y wypadni璚ie os鏏
 • Maszyny odpowiednio zabezpiecza si w celu ochrony pracownik闚 przed ryzykiem po瘸ru, przegrzania lub uwolnienia si gazu, py逝, p造nu oraz innych substancji wytwarzanych, u篡wanych lub zmagazynowanych w maszynach oraz ryzykiem wybuchu urz康zenia lub substancji wytwarzanych, u篡wanych albo zmagazynowanych w maszynach. Instalacje i urz康zenia elektryczne powinny by tak wykonane i eksploatowane, aby nie stanowi造 zagro瞠nia po瘸rowego, wybuchowego i nie powodowa造 innych szkodliwych skutk闚.
 • Maszyny zabezpiecza si odpowiednio w celu ochrony pracownik闚 przed zagro瞠niami wynikaj帷ymi z bezpo鈔edniego lub po鈔edniego kontaktu z energi elektryczn. Instalacje i urz康zenia elektryczne powinny by tak wykonane i eksploatowane, aby nie nara瘸造 pracownik闚 na pora瞠nie pr康em elektrycznym, przepi璚ia atmosferyczne oraz szkodliwe oddzia造wanie p鏊 elektromagnetycznych
 • Pracodawca jest obowi您any zapewni systematyczne kontrole stanu bezpiecze雟twa i higieny pracy ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem organizacji proces闚 pracy, stanu technicznego maszyn i innych urz康ze technicznych oraz ustali sposoby rejestracji nieprawid這wo軼i i metody ich usuwania. W celu utrzymania w豉軼iwego stanu technicznego maszyn oraz wykrycia i usuni璚ia we w豉軼iwym czasie usterek mog帷ych prowadzi do niebez piecznych sytuacji pracodawca ma obowi您ek zapewnienia kontroli okresowych. W przypadku gdy zasz造 wyj徠kowe okoliczno軼i, kt鏎e mog造 spowodowa pogorszenie stanu bezpiecze雟twa maszyny, takie jak prace modyfikacyjne, niebezpieczne uszkodzenia, wypadki przy pracy, zjawiska przyrodnicze czy wyd逝穎ny okres przestoju maszyny, pracodawca ma obowi您ek przeprowadzi kontrol specjaln. Kontrole powinny by przeprowadzane przez jednostki specjalistyczne dzia豉j帷e na podstawie odr瑿nych przepis闚 (np. jednostki Urz璠u Dozoru Technicznego w przypadku tzw. maszyn poddozorowych) albo osoby upowa積ione przez pracodawc i posiadaj帷e odpowiednie kwalifikacje. Wyniki wszystkich kontroli powinny by rejestrowane i przechowywane do dyspozycji w豉軼iwych organ闚 nadzoru nad warunkami pracy (Pa雟twowej Inspekcji Pracy) przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia tych kontroli, o ile odr瑿ne przepisy nie stanowi inaczej. Je瞠li maszyny s u篡tkowane poza terenem zak豉du pracy, w miejscu ich u篡tkowania powinien by dost瘼ny dokument potwierdzaj帷y przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.
 • Pracodawca jest obowi您any zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecze雟twa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole w tym zakresie. Pracodawca podejmie dzia豉nia, aby pracownicy u篡tkuj帷y maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich u篡tkowania natomiast wykonuj帷y naprawy, modernizacj, konserwacj lub obs逝g maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie
 • Pracodawca jest obowi您any udost瘼ni pracownikom, do sta貫go korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze雟twa i higieny pracy dotycz帷e m.in. u篡tkowania (obs逝gi) maszyn i innych urz康ze technicznych. Instrukcje te powinny w spos鏏 zrozumia造 dla pracownik闚 wskazywa czynno軼i, kt鏎e nale篡 wykona przed rozpocz璚iem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno軼i do wykonania po jej zako鎍zeniu oraz zasady post瘼owania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj帷ych zagro瞠nia dla 篡cia lub zdrowia pracownik闚
 • Nie wolno dopu軼i pracownika do pracy, do kt鏎ej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej皻no軼i, a tak瞠 dostatecznej znajomo軼i przepis闚 oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy. Je瞠li obs逝ga, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagro瞠nia dla bezpiecze雟twa lub zdrowia pracownik闚, pracodawca powinien zapewni, aby czynno軼i te wykonywane by造 przez pracownik闚 upowa積ionych i posiadaj帷ych odpowiednie kwalifikacje
 • Pracodawca jest obowi您any przekazywa pracownikom informacje o zagro瞠niach dla zdrowia i 篡cia wyst瘼uj帷ych w zak豉dzie pracy, na poszczeg鏊nych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, o zasadach post瘼owania w przypadku awarii i innych sytuacji zagra瘸j帷ych zdrowiu i 篡ciu pracownik闚 oraz o dzia豉niach ochronnych i za- pobiegawczych, podj皻ych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagro瞠.
 • W przypadku stanowisk pracy, na kt鏎ych s wykonywane prace zwi您ane z bezpo鈔edni obs逝g maszyn i innych urz康ze technicznych, pracodawca jest obowi您any dostarczy pracownikowi nieodp豉tnie odzie i obuwie robocze, spe軟iaj帷e wymagania okre郵one w Polskich Normach.
Oferowane akcesoria do maszyn to mi璠zy innymi lampy przemys這we LED, podesty BHP do maszyn, czy lampy przemys這we do stanowisk roboczych. Stanowi niezb璠ne wyposa瞠nie maszynowe, podnosz帷 bezpiecze雟two pracy maszyn i pozwalaj帷 spe軟i wymagania BHP dla maszyn.

Je郵i interesuj Ci sprawy zapewnienia bezpiecze雟twa pracy na stanowiskach maszyn i urz康ze, np. obrabiarek takich jak: tokarki, frezarki, wiertarki, pilarki, prasy, oraz w豉軼iwe wyposa瞠nie stanowisk roboczych w podstawowe elementy bezpiecze雟twa takie jak: os這ny obrabiarek, nowoczesne i energooszcz璠ne lampy przemys這we do maszyn, wy陰czniki START-STOP, czy podesty antypo郵izgowe, zapraszamy na strony g堯wnego dystrybutora w這skich sytem闚 bezpiecze雟twa - firmy Europon - gdzie znajdziesz wi璚ej informacji o nowoczesnych, europejskich systemach zabezpiecze maszynowych.
Europon